SPORTRAAD PIJNACKER-NOOTDORP

Samen Sterk


29 september 2017: Update

26 september is het eerste overleg met wethouder v.d. Deijl gehouden. De intentie is om eind november een definitieve versie van de Sportnota klaar te hebben. Deze kan dan aan de Raad worden aangeboden.
Overleg Sportnota na ruim twee jaar mislukt

Nota zonder ambitie mist de noodzakelijke investeringen in sport

 

Pijnacker-Nootdorp, 11 september 2017

 

Als Sportraad hebben wij helaas moeten constateren dat het proces om te komen tot een gemeentelijke nota sport en bewegen niet tot succes heeft geleid. De laatste conceptnota Sport en Bewegen Pijnacker-Nootdorp 2017-2020 is een nota zonder ambitie die de noodzakelijke investeringen in sport mist. De Sportraad stemt dan ook niet in met dat concept. Zij stelt een ander pad naar succes voor.

 

Al ruim twee jaar duurt dit proces. De nota mist nog steeds de noodzakelijke investeringen voor de sportverenigingen in onze gemeente. De Sportraad heeft hier keer op keer op aangedrongen. De wethouder kan of wil op dit punt echter geen visie en ambitie in de nota tonen. Daarmee zet hij een toekomstbestendige en vitale gemeente met sterke sportverenigingen op het spel. Een gezonde gemeente met 22.000 sporters moet worden gekoesterd. Dat betekent, dat de continuïteit van de verenigingen moet worden gewaarborgd. Dat doe je door te investeren. Deze nota doet dat niet.

 

In maart van dit jaar heeft de Sportraad het college en de raad al laten weten dat de conceptnota die er op dat moment lag, onvoldoende concrete voorstellen bevatte en niet tegemoetkwam aan de ambities van sport als doel. Met behulp van de input van de sportverenigingen heeft de Sportraad toen een Top 10 Speerpuntenplan opgesteld. Dat leidde in mei tot een concept waarmee de Sportraad kon instemmen. De versie van de nota die de gemeente nu echter heeft aangeleverd is wederom onvoldoende concreet en bevat nagenoeg geen van deze belangrijke Speerpunten.

 

Voor de verenigingen heeft dit lange traject bijna niets opgeleverd. In iedere bespreking van weer een nieuw concept heeft de Sportraad concrete en gedragen voorstellen gedaan; deze zijn uiteindelijk niet of nauwelijks door de gemeente overgenomen.

Om de continuïteit van de verenigingen te waarborgen, wil de Sportraad nu graag met de politieke partijen om tafel om samen met hen een concrete nota te schrijven waarin urgente en voor sportverenigingen belangrijke zaken worden opgepakt. Een nota met de noodzakelijke ambitie en investeringen voor de verenigingen die ook mooie handvatten biedt voor een nieuw college en een nieuwe raad in de komende jaren.